Algemene Verkoopvoorwaarden van Digistore24 voor de koper

1. Geldigheid

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (in het vervolg aangeduid als 'AVV') gelden voor het gratis gebruik van het online platform www.digistore24.com (in het vervolg aangeduid als 'online platform'), alsmede voor alle via dit platform gesloten overeenkomsten tussen Digistore24 Inc., 360 Central Avenue, Suite 800, St. Petersburg, FL 33701, United States (in het vervolg aangeduid als 'wij' of 'Digistore24') en u als onze klant (in het vervolg aangeduid als 'klant' of 'koper').
 2. Hierbij is ons aanbod zowel gericht op ondernemers vlgs. § 14 BGB (in het vervolg aangeduid als 'ondernemer') als op consumenten vlgs. § 13 BGB (in het vervolg aangeduid als 'consument'), ook voor alle toekomstige transacties, ook wanneer deze niet opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen worden.
 3. Consument vlgs. § 13 BGB (het Duitse Burgerlijk Wetboek) is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt met doeleinden die overwegend noch tot haar beroepsmatige activiteiten, noch tot haar zelfstandig uitgeoefende beroep kunnen worden gerekend.
 4. Ondernemer vlgs. § 14 BGB is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbekwame vereniging van personen die bij het plegen van een rechtshandeling haar beroepsmatige activiteiten of zelfstandig uitgeoefende beroep uitoefent.

2. Omvang van de prestaties

 1. Digistore24 levert alle hieronder beschreven prestaties uitsluitend op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Ook wanneer Digistore24 hun geldigheid niet uitdrukkelijk afwijst, worden afwijkende verkoopvoorwaarden van de klant geen onderdeel van de overeenkomst.
 2. De klant heeft de mogelijkheid om via het online platform verschillende producten te kopen. Hierbij kan het gaan om nieuwe of gebruikte goederen, digitaal materiaal, diensten of andere prestaties. Daarnaast biedt Digistore24 de mogelijkheid tot het afsluiten van abonnementen die betrekking kunnen hebben op de koop van producten of de levering van diensten. Wij verkopen onder onze eigen naam en voor eigen rekening producten en diensten van verkopers en dienstverleners (hieronder aangeduid als 'contractpartners') die zich tegenover ons verplicht hebben tot onmiddellijke levering van de prestatie in het geval dat er tussen ons en de klant een contract tot stand komt. De levering van het product of de uitvoering van de dienst vindt zodoende plaats via onze contractpartners (van wie het logo tijdens het bestelproces verschijnt), die onze uitvoerend partners zijn. Dit geldt tevens voor alle soorten diensten of lidmaatschappen.
 3. Onze contractpartners hebben het recht om eventueel aanvullende, productspecifieke gebruiksvoorwaarden te stellen. Hierbij kan het gaan om aanvullende licentieovereenkomsten, garantieovereenkomsten of productspecifieke afspraken. Deze gelden in dat geval tussen de klant en onze uitvoerende partners.

3. Sluiting van de overeenkomst

 1. Plaatsing van het desbetreffende product in de online shop houdt nog geen bindend aanbod van Digistore24 aan de klant voor het sluiten van een contract in. Om producten in de online shop van Digistore24 te verwerven kan de klant de gekozen producten in de winkelwagen plaatsen en vervolgens de bestelgegevens invoeren in het weergegeven bestelformulier. Na het kiezen van de wijze van verzending en de gewenste betaalwijze, alsmede het accepteren van deze verkoopvoorwaarden, verzendt deze zijn bindende aanbod met een klik op de knop 'Nu kopen' (“Jetzt kaufen”). Aansluitend op dit bestelproces ontvangt de klant van Digistore24 een e-mail met de bevestiging van de bestelling. Deze bevestiging houdt reeds de acceptatie van het door de klant aan Digistore24 verzonden aanbod in. Totdat hij de knop 'Kopen' (“Kaufen”)heeft ingedrukt, kan de klant zijn gegevens in het bestelformulier te allen tijde wijzigen of wissen.
 2. Digistore24 bewaart de tekst van de bestelovereenkomst en de klant kan deze vóór verzending van zijn bestelling aan ons afdrukken door bij de laatste stap van de bestelling op 'Afdrukken' (“Drucken”) te klikken.
 3. Bovendien sturen wij de klant via het door hem opgegeven e-mailadres een bevestiging van de bestelling met alle bestelgegevens.
 4. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant een factuur voor de verworven prestatie. De klant stemt ermee in dat deze factuur uitsluitend elektronisch wordt verzonden.
 5. De klant kan te allen tijde meer informatie over gegevensbescherming oproepen via https://www.Digistore24.com/page/privacy.
 6. Digistore24 heeft het recht om aanbiedingen voor contracten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 7. Indien de klant ondernemer is, zijn aanbiedingen van Digistore24 vrijblijvend en niet bindend.
 8. De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits.
 9. De klant heeft uitsluitend het recht om artikelen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden aan te schaffen. Digistore24 heeft het recht om reeds bij de verdenking van commerciële wederverkoop van artikelen door de klant naar keuze af te zien van het contract of het te annuleren alsmede de klant van verdere aankopen uit te sluiten.
 10. Na het plaatsen van een bestelling kunnen de klant verdere producten te koop worden aangeboden (upsells). Om deze aanbieding te accepteren, klikt u gewoon op de bestelknop die verschijnt. Digistore24 gebruikt de eerder gebruikte klant- en betaalgegevens voor de bestelling. Digistore24 wijst er uitdrukkelijk op dat de bestelling van een upsell geen deel uitmaakt van de eerder gesloten overeenkomst, maar een afzonderlijke, aanvullende overeenkomst vormt. De klant ontvangt een afzonderlijke orderbevestiging voor elke upsell-bestelling.

4. Software

 1. Indien een geleverd product uit software bestaat of deze bevat, wordt deze software geleverd overeenkomstig de desbetreffende licentievoorwaarden.
 2. Deze software mag slechts worden vermenigvuldigd, aangepast, vertaald, ter beschikking gesteld, verkocht, veranderd, gedisassembleerd, gedecompileerd, terugvertaald of met andere software gecombineerd voor zover dit uitdrukkelijk door de licentievoorwaarden of de geldende wetten, in het bijzonder § 69 d lid 2 en 3, alsmede § 69 e van de Duitse wet op het auteursrecht, wordt toegestaan .
 3. De koper dient Digistore24 te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, alsmede alle vorderingen en kosten die door schending van auteursrechten van derden door de koper ontstaan.

5. Prijzen

 1. De prijzen op het tijdstip van bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in euro's vermeld en dienen inclusief btw c.q. omzetbelasting te worden opgevat.
 2. De verzendkosten zijn niet in deze prijs inbegrepen en worden tijdens het bestelproces apart weergegeven.
 3. Het te betalen totaalbedrag inclusief verzendkosten is direct verschuldigd.
 4. Indien de klant ondernemer is, dienen de prijzen exclusief verpakking, vervoer, porto, verzendkosten en verzekering te worden opgevat. Indien onze inkoopprijzen, transportkosten, bedrijfsbelastingen of overige kosten die op de stukprijs van invloed zijn, tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen leverdatum (bij een niet-handelsbedrijf alleen wanneer de levertermijn meer dan vier maanden bedraagt) voor ons op onvoorzienbare wijze veranderen, kan elk van de partijen bij de overeenkomst om een overeenkomstige prijsaanpassing verzoeken.
 5. Als het bij de overeenkomst gaat om een automatisch verlengend abonnement met een minimale looptijd, is Digistore24 verplicht prijsverhogingen ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de minimale looptijd aan te kondigen. Bij tijdige aankondiging heeft de klant een bijzonder opzeggingsrecht tot het verstrijken van de contractduur.
 6. Digistore24 is gerechtigd de gegevens van de klant aan een derde partij toe te vertrouwen.

6. Betalingsvoorwaarden / betalingsachterstand / opzegging

 1. Digistore24 biedt de klant verschillende betaalmethoden aan. Dit zijn: Paypal, creditcardbetaling met Visa of Mastercard, elektronische overschrijving, directe overmaking of overmaking. Digistore24 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een of meer van de bovengenoemde betalingsproviders niet aan te bieden.
 2. Als de klant via het bestelformulier van Digistore24 een product koopt in verband met een abonnement ("Abonnementsproduct") of een product of dienst met deelbetalingen, dan geeft de klant ons toestemming om de gekozen betaalmethode ook te gebruiken voor de afzonderlijke terugkerende deelbetalingen. De hoogte van de te verrichten betalingen is afhankelijk van het gekochte product. De prijzen en de overeengekomen betalingstermijn zijn altijd duidelijk op ons bestelformulier vermeld.
 3. In het geval van herroeping van de overeenkomst door de consument conform § 7 of van stopzetting van de overeenkomst om andere redenen betalen wij de reeds betaalde vergoeding terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze waarvan ook bij de oorspronkelijke transactie gebruikt werd gemaakt. In het geval van verlening van een SEPA-mandaat is gelijktijdige terugboeking door de klant daarom niet noodzakelijk. Wij hebben het recht om ter controle van de identiteit van de rekeninghouder een bewijs, zoals een kopie van een officieel document, te eisen, waaruit diens actuele adresgegevens blijken. Mocht de klant, nadat deze het bedrag niettemin heeft teruggeboekt terwijl wij het bedrag tegelijkertijd hebben terugbetaald, na een door ons gestelde, gepaste termijn het onterecht ontvangen bedrag niet terugbetalen, dan hebben wij het recht om, teneinde onze eisen civielrechtelijk geldend te kunnen maken, bij de bank waar de klant zijn rekening heeft, informatie over de bij de rekeninghouder behorende persoonsgegevens in te winnen. Bovendien behouden wij ons in dit geval het recht op aangifte voor.
 4. Wij hebben het recht om overlegging van kopieën van officiële documenten te eisen ter controle van de identiteit en geloofwaardigheid van de klant.
 5. Indien de klant met de betaling van een termijn in gebreke blijft, hebben we het recht om de overeengekomen termijnbetaling op te zeggen en de volledig resterende vergoeding onmiddellijk opeisbaar te stellen.
 6. Indien de klant een product in combinatie met een abonnement heeft gekocht en deze met de vergoeding die overeenkomt met een maandelijks bedrag, in gebreke blijft, hebben we het recht om het betreffende contract buitengewoon op te zeggen. De klant is in dat geval verplicht tot schadevergoeding ter hoogte van onze gederfde winst na aftrek van de bespaarde uitgaven exclusief kosten voor vervroegde aflossing. De hieruit te berekenen schade bedraagt 80% van de overeengekomen maandelijkse vergoeding vanaf het tijdstip van de opzegging tot aan het einde van het overeengekomen abonnement. Het staat de klant vrij om aan te tonen dat voor ons geen of een geringere schade is ontstaan.
 7. Indien de klant met één of meerde opeisbare betaling(en) in gebreke blijft, heeft Digistore24 het recht om de vordering aan derden te cederen of een derde de opdracht te geven tot invordering. Vorderingen die door Creditreform Essen Stenmans & Waterkamp KG, Hohenzollernstr. 40, D-45128 Essen in onze opdracht worden ingediend, kunnen verder bevrijdend door betaling aan Digistore24 worden vereffend.
 8. Boven alinea 5 tot 7 uitgaande aanspraken vanwege achterstalligheid blijven onverminderd van kracht.
 9. De klant ontvangt van Digistore24 een factuur voor het aangeschafte product. Wij verzoeken u als klant om de gegevens op deze factuur zorgvuldig te controleren. Wij kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen correcties op een factuur aanbrengen. Indien u als klant een correctie van de factuur wenst vanwege fouten die Digistore24 niet kunnen worden aangerekend, wordt alleen een correctie aangebracht die tot wijziging van de factuur leidt wanneer:
  1. het verzoek van de klant om correctie van de factuur Digistore24 binnen 60 dagen na contractdatum bereikt, en
  2. de correctie de volgende gegevens van de ontvanger betreft die de klant bij bestelling per ongeluk onjuist heeft vermeld: naam, straat en huisnummer of btw-identificatienummer.
  Indien de correctie van de factuur niet vanwege een fout van Digistore24 noodzakelijk is, heeft Digistore24 het recht om eventuele extra kosten die door de correctie ontstaan, in rekening te brengen aan de klant.
 10. Indien de contractuele relatie tussen Digistore24 en de betalende contractant tijdens de looptijd van het contract beëindigd wordt, is Digistore24 gerechtigd het contract met een termijn van twee weken op te zeggen. Digistore24 stemt er bij voorbaat mee in dat de contractuele relatie in dit geval op een andere contractant overgaat.
 11. Indien het contract na opzegging conform nr. 10 op een andere contractant overgaat, vervallen alle wederzijdse aanspraken van partijen. Dit geldt niet indien de klant een achterstand heeft met betrekking tot een betaling uit de tijd vóór beëindiging van de contractuele relatie tussen Digistore24 en de betalende contractant.

8. Levering en leveringstermijn, terbeschikkingstelling en bijwerking

 1. Het product wordt binnen tien dagen na ontvangst van het geld op onze rekening verzonden.
 2. Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen individueel worden afgerekend indien dit redelijkerwijs van de koper verlangd kan worden en deze een objectief belang bij de deellevering heeft.
 3. Indien Digistore24 in gebreke blijft, kan de klant indien hij ondernemer is uitsluitend na het vruchteloos verstrijken van een schriftelijk gestelde, gepaste verlengingstermijn, die minimaal veertien dagen dient te bedragen, terugtreden uit de overeenkomst indien het product tot dan toe niet als gereed voor verzending gemeld is. In het geval van gedeeltelijke vertraging of gedeeltelijk onvermogen kan de koper alleen uit de gehele overeenkomst terugtreden of alleen schadevergoeding voor het niet nakomen van de gehele verplichting eisen indien hij geen belang heeft bij het gedeeltelijk nakomen van de overeenkomst.
 4. Als het bij het gekochte product om digitale inhoud gaat, begint de terbeschikkingstelling binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling. Het product wordt geacht ter beschikking te zijn gesteld wanneer:
  1. De klant functionerende toegangsgegevens voor een ledengedeelte van Digistore24 of een partner heeft ontvangen waarin toegang tot de digitale inhoud mogelijk is gemaakt.
  2. De klant toegang heeft gekregen tot de digitale inhoud via een link van Digistore24 of een partner.
  3. De klant anderszins toegang krijgt tot de digitale inhoud en deze zonder verdere actieve handeling van Digistore24 ontvangt.
 5. De terbeschikkingstelling vindt plaats via de IT-infrastructuur van Digistore24 of, naar keuze van de partner, via zijn eigen IT-systemen. Als de digitale inhoud door Digistore24 wordt geleverd, worden er beperkingen op de levering in termen van tijd en hoeveelheid op het bestelformulier vermeld en deze worden een onmiddellijk onderdeel van de overeenkomst. Als de producten via technische voorzieningen van de partner of een derde partij ter beschikking worden gesteld, wordt de terbeschikkingstelling geacht te zijn overeengekomen voor ten minste 12 maanden en voor een minimumaantal van 50 toegangen.
 6. De paragrafen 4 en 5 zijn niet van toepassing op doorlopende verplichtingen en overeenkomsten op afbetaling. In dit geval eindigt de terbeschikkingstelling met het verstrijken van de contracttermijn.
 7. De verplichting om digitale inhoud bij te werken in de zin van § 327f BGB alsmede in de zin van §§ 475a lid 2 i.c.m. 475b lid 4 nr. 2 BGB is niet van toepassing op klanten die geen consument zijn. Ten aanzien van consumenten vervalt de verplichting na het verstrijken van de verplichting tot terbeschikkingstelling.

9. Risico-overdracht

 1. Indien de klant consument is, zijn de wettelijke regelingen voor de risico-overdracht van toepassing.
 2. Indien de klant ondernemer is, gaat het risico op hem over zodra de zending aan de door Digistore24 zorgvuldig gekozen transporteur is overgedragen of deze het magazijn of dat van een onderleverancier ter verzending verlaten heeft. Indien de verzending op verzoek van de koper vertraagd wordt, gaat het risico op hem over wanneer het product als gereed voor verzending gemeld is. Hetzelfde geldt bij het geldend maken van retentierechten.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen blijven eigendom van Digistore24 totdat de volledige koopprijs betaald is.
 2. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht zijn het verpanden, tot zekerheid geven, verwerken of veranderen van de goederen zonder toestemming van Digistore24 niet toegestaan.
 3. Indien de koper ondernemer is, is deze gerechtigd de onder voorbehoud geleverde goederen in het gangbare handelsverkeer door te verkopen. Hij is echter alleen gerechtigd om de goederen aan consumenten door te verkopen. Doorverkoop aan wederverkopers is uitdrukkelijk niet toegestaan. Alle vorderingen die met betrekking tot de onder voorbehoud geleverde goederen uit de wederverkoop of een andere rechtsgrond voortkomen (verzekering, niet-toegestane behandeling), inclusief alle vorderingen op de balans uit rekening-courant, worden door de koper nu reeds bij wijze van waarborg voor de volle omvang aan ons afgestaan. Wij machtigen hem, onder voorbehoud van herroeping, de afgestane vorderingen voor onze rekening in zijn eigen naam in te vorderen. Deze invorderingsmachtiging kan alleen worden herroepen wanneer de koper een betalingsachterstand heeft. In dat geval is de koper verplicht ons de namen, adressen en de hoogte van de vorderingen van alle personen mee te delen aan wie de onder voorbehoud geleverde goederen door hem verkocht zijn. Verpanden of tot zekerheid stellen van het goed zijn niet toegestaan. Zolang de koper geen betalingsachterstand heeft, zullen wij deze overdracht niet bekendmaken. Bij toegang van derden tot de onder voorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder bij verpanding, dient de koper op ons eigendom te wijzen en ons onverwijld op de hoogte te stellen, opdat wij onze eigendomsrechten geldend kunnen maken. Indien deze derde niet in staat is om ons de in dit verband ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk. Bij handelen van de koper in strijd met deze overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsachterstand, stopzetting van betaling en aanvraag tot surseance van betaling, zijn wij gerechtigd om de onder voorbehoud geleverde goederen terug te nemen of evt. van de koper te eisen dat hij afstand doet van zijn aanspraken op teruggave jegens derden.
 4. Wanneer de koper ondernemer is, houdt het terugnemen alsmede de verpanding van de onder voorbehoud geleverde goederen door ons geen terugtreding uit de overeenkomst in.

11. Garantie

 1. Voor alle overeenkomsten tussen Digistore24 en de klant zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.
 2. Indien de overeenkomst voor een gebruikt product gesloten is, verlopen de rechten op garantie tegen gebreken binnen één jaar, beginnend op de dag van levering van de goederen.
 3. De verkorting van de garantietermijn tot één jaar is niet van toepassing wanneer de plicht tot vervanging berust op lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid door een gebrek waarvoor wij aansprakelijk zijn, of berust op opzettelijk handelen of grove nalatigheid van Digistore24 of onze uitvoerende partners. Afgezien hiervan zijn wij aansprakelijk conform de wet op de productaansprakelijkheid.
 4. Indien de koper ondernemer is, zijn hiernaast de volgende bepalingen van toepassing: De koper dient alle zichtbare gebreken na ontvangst van de goederen, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, te melden. Verborgen gebreken die ook na onverwijlde inspectie niet te vinden zijn, mogen alleen geldend worden gemaakt tegenover Digistore24 wanneer de klacht ons binnen zes maanden nadat de goederen het bedrijf van de leverancier verlaten hebben, bereikt. Bij legitieme klachten is Digistore24 Inc. naar eigen keuze verplicht tot herstel of vervangende levering. Indien de klant ons geen gelegenheid biedt om ons van het gebrek te overtuigen, of deze, in het bijzonder op verzoek, de desbetreffende goederen of monsters daarvan niet onverwijld ter beschikking stelt, vervallen alle aanspraken op garantie. Klachten over deelleveringen geven geen recht op het weigeren van de resterende leveringen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij levering van andere dan de overeengekomen goederen.
 5. Voor ondernemers zijn bij levering van gebruikte goederen alle aanspraken op garantie uitgesloten. 

12. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Digistore24 getroost zich continu moeite om te verzekeren dat de website zonder onderbreking beschikbaar is en dat de inhoud vrij is van fouten. Dit kan echter niet te allen tijde worden gegarandeerd. De toegang tot het online platform kan verder incidenteel onderbroken of beperkt zijn om reparaties, onderhoud of het invoeren van nieuwe faciliteiten mogelijk te maken. Digistore24 getroost zich moeite om de duur en frequentie van deze tijdelijke onderbrekingen te beperken.
 2. Digistore24 is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijk handelen en grove nalatigheid, evenals bij schade vanwege schending of verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid van personen.
 3. In gevallen van lichte nalatigheid is Digistore24 alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke plicht onder de overeenkomst en alleen ter hoogte van de schade die typerend is voor de overeenkomst. Een wezenlijke plicht in de zin van deze paragraaf is een plicht waarvan de nakoming noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en op nakoming waarvan de contractpartner derhalve natuurlijkerwijs mag vertrouwen.
 4. Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn overeenkomstig van toepassing ten gunste van de medewerkers, gevolmachtigden en uitvoerend partners van Digistore24.
 5. Voor het overige is aansprakelijkheid van Digistore24 uitgesloten.

13. Online geschillenbeslechting

 1. De Europese Commissie stelt een platform voor online beslechting van geschillen (ODR) beschikbaar. Het platform kan door de koper worden opgeroepen via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Registratiebureaus (bv. SCHUFA/Boniversum)

Digistore24 heeft het recht om in het kader van de kredietwaardigheidscontrole en ter bescherming tegen oninbare vorderingen bij kredietregistratiediensten inlichtingen over de klant in te winnen. Bovendien heeft Digistore24 het recht, voor zover dit in verband met het uitvoeren van het contract is vereist en de klant zijn toestemming heeft verleend, bij een kredietinstelling die de rekening van de klant beheert, voor de kredietwaardigheidscontrole gebruikelijke bankinlichtingen van algemene aard in te winnen. Op basis van de desbetreffende toestemming van de klant draagt Digistore24 aan kredietinformatiediensten gegevens over de bestelling, bevestiging en beëindiging van het contract over en ontvangt ze van hen inlichtingen over de klant. De gegevensoverdracht en -opslag vinden binnen het kader van de bepalingen betreffende gegevensbescherming plaats, en alleen voor zover die voor het behartigen van de rechtmatige belangen van Digistore24, een contractant van de kredietregistratiedienst of in het algemeen belang vereist zijn, en de belangen van de klant die bescherming verdienen, hierdoor niet worden aangetast. Onafhankelijk daarvan kan Digistore24 aan het registratiebureau ook gegevens over niet-contractueel handelen overdragen (bv. opzegging wegens wanbetaling of executiemaatregelen). Deze mededelingen worden conform de Duitse wet inzake gegevensbescherming en de EU-AVG alleen verstrekt indien dit na afweging van alle betreffende belangen is toegelaten. Het registratiebureau slaat de gegevens op en draagt deze, voor zover de klant hiervoor toestemming heeft verleend, over aan de aangesloten kredietinstellingen, creditcardmaatschappijen, leasemaatschappijen, detailhandelaren inclusief postorderbedrijven en overige ondernemingen die op commerciële basis geld of goederenkredieten aan consumenten geven resp. telecommunicatiediensten aan hen aanbieden om hun inlichtingen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van klanten te kunnen geven. Aan ondernemingen die contractueel zijn aangesloten bij het registratiebureau (bv. SCHUFA/Boniversum), kunnen voor het doel van het beoordelen van de schuldenaar adresgegevens worden overgedragen. SCHUFA draagt alleen objectieve gegevens over, zonder vermelding van de kredietverstrekker; SCHUFA-inlichtingen bevatten geen subjectieve waardeoordelen of persoonlijke inkomens- en financiële posities. Registratiebureaus stellen alleen gegevens beschikbaar wanneer per geval een rechtmatig belang bij de gegevensoverdracht geloofwaardig is aangetoond. Bij het verstrekken van inlichtingen kan het registratiebureau zijn contractanten aanvullend een uit zijn gegevensbestanden berekende waarschijnlijkheidswaarde ter beoordeling van het kredietrisico mededelen (Score-methode).

15. Plaats van handeling, gerechtszetel, toepasselijk recht, vereffening en overdracht

 1. Plaats van handeling voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende aanspraken wanneer de klant ondernemer is, is Hildesheim.
 2. Gerechtszetel voor alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst is Hildesheim, mits de klant koopman is of geen algemene rechtszetel in Duitsland of een andere EU-lidstaat heeft, hij zijn vaste woonplaats na inwerkingtreding van deze verkoopvoorwaarden naar het buitenland verplaatst heeft of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van het aanhangig maken van de aanklacht onbekend is.
 3. Het Duitse recht is van toepassing, onder uitsluiting van het Weense Koopverdrag. Bij consumenten is deze keuze voor het toepasselijk recht alleen van toepassing indien de geboden rechtsbescherming niet wordt weggenomen door dwingende bepalingen van het recht van het land waarin de consument zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft.
 4. De klant kan tegenclaims alleen vereffenen indien deze tegenclaims onbetwist zijn of van rechtswege zijn vastgesteld. Dit geldt niet indien dit van invloed is op claims van een consument, voortvloeiend uit of in verband met een beroep op zijn wettelijke herroepingsrecht. Een retentierecht kan alleen geldend gemaakt worden met betrekking tot rechten uit dezelfde overeenkomst.
 5. Digistore24 heeft het recht om naar eigen goeddunken een identiteitsbewijs, alsmede een bewijs van leeftijd en adres van de klant te vragen. Als de klant niet binnen een week aan dit verzoek voldoet, heeft Digistore24 het recht om de overeenkomst zonder kennisgeving te beëindigen en de levering van digitale inhoud alsmede de levering van diensten te staken en eventueel verzonden goederen terug te vorderen.