Splošni poslovni pogoji Digistore24 za kupce

1. Veljavnost

 1. Ti Splošni poslovni pogoji (v nadaljevanju »SPP«) veljajo za brezplačno uporabo spletne platforme www.Digistore24.com (v nadaljevanju »spletna platforma«) ter za vse pogodbe, sklenjene na tej spletni platformi med Digistore24 Inc., 360 Central Avenue, Suite 800, St. Petersburg, FL 33701, United States (v nadaljevanju »mi« ali »Digistore24«) in vami kot našo stranko (v nadaljevanju »stranka« ali »kupec«).
 2. Svoje ponudbe pri tem usmerjamo tako na podjetnike v smislu 14. člena nemškega civilnega zakonika (BGB) (v nadaljevanju »podjetnik«) kot tudi na potrošnike v smislu 13. člena BGB (v nadaljevanju »potrošnik«),. tudi za vsa prihodnja poslovna razmerja ter tudi, če niso bila ponovno izrecno sklenjena.
 3. Potrošnik v smislu 13. člena BGB je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih v pretežni meri ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti njeni samostojni dejavnosti.
 4. Podjetnik v smislu 14. člena BGB je fizična ali pravna oseba ali pravno sposobna osebna družba, ki pri sklenitvi pravnega posla deluje v smislu izvajanja svoje poslovne ali samostojne dejavnosti.

2. Predmet storitve

 1. Digistore24 zagotavlja vse storitve, opisane v nadaljevanju, izključno na podlagi teh Splošnih poslovnih pogojev. Odstopajoči pogodbeni pogoji stranke niso sestavni del pogodbe niti v primeru, ko Digistore24 ne nasprotuje izrecno njihovi veljavnosti.
 2. Stranka lahko na spletni platformi kupuje različne izdelke. Ti izdelki so lahko novi ali rabljeni, lahko so digitalne vsebine, storitve ali druge storitve. Digistore24 prav tako ponuja sklenitev naročnin, ki se lahko nanašajo na nakup izdelkov ali izvajanje storitev. V svojem imenu in za svoj račun prodajamo izdelke in storitve prodajalcev in ponudnikov storitev (v nadaljevanju »pogodbeni partnerji«), ki so se v primeru sklenitve pogodbe med nami in stranko zavezali k neposrednemu izvajanju storitev za stranko. Dobavo izdelkov ali izvajanje storitev tako izvajajo naši pogodbeni partnerji (katerih logotip je prikazan v postopku naročanja), ki so naši pomočniki pri izpolnjevanju. To velja tudi za vse vrste storitev ali članstev.
 3. Naši pogodbeni partnerji imajo pravico, da po potrebi zahtevajo izpolnjevanje dodatnih pogojev uporabe, ki se nanašajo na izdelke. To so lahko dodatni licenčni dogovori, garancijske pogodbe ali dogovori, ki veljajo za točno določene izdelke. Ti nato veljajo med stranko in našimi izpolnitvenimi pomočniki.

3. Sklenitev pogodbe

 1. Postavitev zadevnega izdelka v spletno trgovino še ne predstavlja zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe med Digistore24 in stranko. Za nakup izdelkov Digistore24 v spletni trgovini lahko stranka izbrane izdelke odloži v košarico in nato v zadevno masko za naročanje vnese podatke o naročilu. Po izbiri vrste pošiljanja in želenega načina plačila ter sprejetju teh SPP s klikom na gumb »Kupi zdaj« pošlje zavezujočo ponudbo. Stranka po zaključku tega postopka naročanja od Digistore24 prejme e-pošto s potrdilom naročila. To potrdilo naročila že predstavlja sprejetje ponudbe, ki jo je stranka poslala __SITENAME_. Do pritiska na gumb »Kupi« lahko stranka kadarkoli spremeni ali izbriše svoje vnose v obrazcu za naročanje.
 2. Digistore24 shrani pogodbeno besedilo naročila, ki ga stranka lahko natisne, preden nam pošlje svoje naročilo, tako da v zadnjem koraku naročila klikne »Natisni«.
 3. Stranki na e-naslov, ki ga navede, pošljemo tudi potrdilo naročila z vsemi podatki naročila.
 4. Stranka s potrdilom naročila prejme račun za kupljeno storitev. Stranka se strinja, da je račun poslan izključno po elektronski poti.
 5. Dodatne informacije o varstvu podatkov si lahko stranka kadarkoli ogleda na https://www.Digistore24.com/page/privacy.
 6. Digistore24 ima pravico do zavrnitve pogodbenih ponudb brez navedbe razloga.
 7. Če je stranka podjetnik, so ponudbe Digistore24 neobvezne in nezavezujoče.
 8. Pogodbeni jezik je izključno nemščina.
 9. Stranka je upravičena do nakupa blaga le v količinah, ki so običajne za gospodinjstvo. Digistore24 ima pravico odstopiti od pogodbe ali prekiniti pogodbo in izključiti stranko iz nadaljnjih nakupov, če obstaja sum, da stranka blago preprodaja na komercialni osnovi.
 10. Po oddaji naročila se lahko kupcu ponudijo dodatni izdelki za nakup (dodatna prodaja). Če želite sprejeti to ponudbo, preprosto kliknite na prikazano področje naročila. Za naročilo Digistore24 uporabi podatke o stranki in plačilu, ki so bili že predhodno uporabljeni. Digistore24 izrecno poudarja, da naročilo dodatne prodaje ne bo postalo del predhodno sklenjene pogodbe, temveč predstavlja ločeno, dodatno sklenitev pogodbe. Za vsako naročilo dodatne prodaje, prejeme stranka ločeno potrditev naročila.

4. Programska oprema

 1. Če je dobavljen izdelek sestavljen iz programske opreme ali pa jo vsebuje, se ta programska oprema dobavi skladno z zadevnimi licenčnimi pogoji.
 2. Ta programska oprema se lahko razmnožuje, prilagaja, prevaja, daje na razpolago, prodaja, spreminja, razgrajuje, razstavlja, povratno prevaja ali kombinira z drugo programsko opremo samo v obsegu, ki ga izrecno dovoljujejo licenčni pogoji ali zadevni zakoni, še zlasti člen 69(2) in 69(3) ter 69(e) nemškega zakona o avtorskih pravicah.
 3. Kupec mora Digistore24 razbremeniti odgovornosti ter vseh zahtevkov in stroškov, ki nastanejo z njegovo kršitvijo avtorskih in sorodnih pravic tretjih oseb.

5. Cene

 1. Veljajo cene, ki so bile veljavne ob naročilu. Vse cene so navedene v EUR s pribitkom davka na dodano vrednost in prometnega davka.
 2. Cene ne vsebujejo stroškov pošiljanja, ki so v postopku naročanja prikazani ločeno.
 3. Znesek s stroški pošiljanja zapade v plačilo takoj.
 4. Če je stranka podjetnik, so navedene cene s pribitkom embalaže, tovora, poštnine, stroškov pošiljanja in zavarovanja. Če se naše prodajne cene, stroški prevoza, proizvodni davki ali drugi stroški, ki vplivajo na posamezne cene, med sklenitvijo pogodbe in dogovorjenim rokom dobave – pri netrgovskih poslih samo, če je to obdobje več kot 4 mesece – za nas nepredvidljivo spremenijo, lahko vsaka od pogodbenih strank zahteva ustrezno prilagoditev cen.
 5. Če gre pri predmetu pogodbe za naročnino z minimalnim obdobjem trajanja, ki se samodejno podaljša, se družba Digistore24 zavezuje, da bo povišanja cen napovedala najmanj 3 mesece pred potekom minimalnega obdobja trajanja. V primeru pravočasne napovedi ima stranka pred potekom pogodbenega obdobja pravico do izredne prekinitve pogodbe.
 6. Digistore24 ima pravico informacije o stranki posredovati tretji osebi.

6. Plačilni pogoji/zamujanje s plačilom/prekinitev pogodbe

 1. Digistore24 stranki ponuja različne načine plačila. Ti so: Paypal, plačilo s kreditno kartico Mastercard ali Visa, elektronska bremenitev, takojšnje nakazilo ali nakazilo. Digistore24 si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne ponudi enega ali več navedenih ponudnikov plačilnih storitev.
 2. Kadar stranka prek naročilnice družbe Digistore24 kupi izdelek, povezan z naročnino (»izdelek z naročnino«), ali izdelek ali storitev, ki vsebuje delna plačila, nam stranka podeli soglasje, da bo izbrani način plačila uporabljala tudi za posamezna ponavljajoča se delna plačila. Višina plačil, ki jih je treba izvesti, je odvisna od kupljenega izdelka. Cene in dogovorjeno plačilno obdobje so vedno jasno navedeni na naši naročilnici.
 3. Če potrošnik prekliče pogodbeno izjavo skladno s 7. členom oziroma v primeru vračila za razdor pogodbe iz drugih razlogov, mu vrnemo že plačano vsoto. Za to vračilo uporabimo enako plačilno sredstvo, kot je bilo uporabljeno pri začetni transakciji. V primeru podelitve pooblastila SEPA zato ni potrebno, da stranka sočasno razveljavi plačilo. Imamo pravico, da za namene preverjanja identitete osebe, ki je imetnik računa, zahtevamo dokazilo, kot je na primer kopija uradnega dokumenta, iz katere so razvidni trenutni podatki o naslovu. Če stranka po izvedeni razveljavitvi in našem sočasnem vračilu ter primernem roku, ki ji ga določimo, ne vrne neutemeljeno pridobljenega zneska, imamo pravico, da pri banki, pri kateri ima kupec odprt račun, zahtevamo pridobitev osebnih podatkov imetnika računa za civilnopravno uveljavitev naših zahtevkov. V tem primeru si prav tako pridržujemo pravico do kazenske ovadbe.
 4. Imamo pravico, da za preverjanje identitete in verodostojnosti zahtevamo predložitev kopij uradnih dokumentov.
 5. Če stranka zamuja s plačilom obroka, smo upravičeni preklicati dogovorjeno obročno plačilo in zahtevati poplačilo celotnega preostalega zneska za plačilo.
 6. Če je stranka kupila izdelek z naročnino in zamuja s plačilom zneska, ki ustreza mesečni naročnini, imamo pravico do izredne odpovedi pogodbe. V tem primeru je stranka dolžna plačati odškodnino v višini izgubljenega dobička, od katere se odštejejo prihranjeni stroški skupaj s stroški predčasne prekinitve. Nastala odškodnina znaša 80 % dogovorjenega mesečnega plačila od trenutka odpovedi do konca dogovorjenega obdobja naročnine. Stranka lahko svobodno dokaže, da smo utrpeli malo ali nobene škode.
 7. Če stranka ne plača enega ali več zapadlih plačil, ima Digistore24 pravico, da terjatev prenese na tretjo osebo ali tretjo osebo pooblasti za izterjavo dolga. Terjatve, ki jih v našem imenu uveljavlja Creditreform Essen Stenmans & Waterkamp KG, Hohenzollernstr. 40, D-45128 Essen, se še vedno lahko poravnajo s plačilom Digistore24, v tem primeru se terjatev odpiše.
 8. Zahtevki iz naslova zapadlih plačil, ki izhajajo iz točk 5 do 7, ostanejo nedotaknjeni.
 9. Za kupljen izdelek prejme kupec račun podjetja Digistore24. Kupca naprošamo, da natančno preveri podatke na računu. Račun je mogoče izjemoma popraviti le, če za to obstaja utemeljen razlog. Če želi kupec popravek računa zaradi napake, za katero ni odgovorno podjetje Digistore24, se popravek in s tem sprememba računa izvedeta le, če:
  1. podjetje Digistore24 prejme zahtevek kupca za popravek računa v 60 dneh po datumu podpisa pogodbe,
  2. se popravek nanaša na podatke prejemnika, kot so naziv, ulica in hišna številka ali ID št. za DDV, pri katerih je kupec ob naročilu pomotoma navedel napačne podatke.
  Digistore24 ima pravico kupcu zaračunati dodatne stroške, ki pri tem nastanejo, zlasti če gre za popravek računa zaradi napake, ki za podjetje Digistore24 ni potreben.
 10. Če se pogodbeno razmerje med Digistore24 in pogodbenim partnerjem izvajalcem konča med trajanjem pogodbe, ima Digistore24 pravico odpovedati pogodbo z dvotedenskim odpovednim rokom. Digistore24 se že zdaj strinja s prenosom pogodbenega razmerja na drugega pogodbenega partnerja v tem primeru.
 11. Če se pogodba po prekinitvi v skladu s točko 10 prenese na drugega pogodbenega partnerja, prenehajo veljati vsi medsebojni zahtevki pogodbenih strank. To pa ne velja, če je stranka v zamudi s plačilom, ki izhaja iz časa pred koncem pogodbenega razmerja med Digistore24 in pogodbenim partnerjem izvajalcem.

8. Dobava in dobavni rok, zagotavljanje in posodabljanje

 1. Dobavo opravimo v 10 dneh po prejemu plačila na naš račun.
 2. Delne dobave so dovoljene in se obračunajo samostojno, če kupec dopušča delne dobave in zanje izkaže objektivni interes.
 3. Če Digistore24 zamudi z dobavo, lahko kupec, če je podjetnik, od pogodbe odstopi samo po neuspešnem poteku pisno določenega primernega dodatnega roka, ki mora biti najmanj 14 dni, in samo, če izdelek do takrat ni bil prijavljen kot pripravljen za dobavo. V primeru delne zamude ali delne nezmožnosti lahko kupec odstopi od celotne pogodbe oziroma zahteva nadomestilo škode zaradi neizpolnitve celotne obveznosti samo, če delna izpolnitev pogodbe zanj ni zanimiva.
 4. Če gre pri kupljenem izdelku za digitalno vsebino, se njeno zagotavljanje začne v dveh delovnih dneh po prejemu plačila. Za izdelek se šteje, da je zagotovljen, ko:
  1. stranka od družbe Digistore24 ali njenega podizvajalca prejme delujoče podatke za dostop do območja za člane, na katerem je omogočen dostop do digitalne vsebine.
  2. je stranki dostop do digitalne vsebine omogočen tako, da ji družba Digistore24 ali njen podizvajalec posreduje povezavo.
  3. stranka kako drugače pridobi dostop do digitalne vsebine in ga pridobi brez dodatnega dejavnega ukrepanja družbe Digistore24.
 5. Zagotavljanje je omogočeno bodisi prek informacijske infrastrukture družbe Digistore24 bodisi z izbiro podizvajalca, prek njegovih lastnih informacijskih sistemov. Če digitalne vsebine zagotavlja družba Digistore24, so časovne in količinske omejitve zagotavljanja navedene na naročilnici ter so neposredni sestavni del pogodbe. Če se izdelki zagotavljajo prek tehničnih sredstev podizvajalca ali tretje osebe, velja, da zagotavljanje traja najmanj 12 mesecev in da se zagotovi najmanj 50 dostopov, kot je dogovorjeno.
 6. Točki 4 in 5 se ne uporabljata za trajne obveznosti in dogovore o obročnem odplačevanju. V tem primeru se zagotavljanje konča s potekom trajanja pogodbe.
 7. Obveznost posodabljanja digitalnih vsebin v smislu člena 327f nemškega civilnopravnega zakonika (BGB) in v smislu 2. odstavka člena 475a v povezavi s 4. odstavkom člena 475b BGB (št. 2) ne velja za stranke, ki niso potrošniki. Obveznost do potrošnikov preneha po poteku obveznosti zagotavljanja.

9. Prenos tveganja

 1. Če je kupec potrošnik, veljajo za prenos tveganja zakonska določila.
 2. Če je kupec podjetnik, se tveganje nanj prenese takoj, ko Digistore24 preda pošiljko skrbno izbranemu prevozniku oziroma ko pošiljka zaradi pošiljanja zapusti skladišče ali poddobavitelja. Če se odprema pošiljke zadrži na željo kupca, se tveganje nanj prenese ob obvestilu o pripravljenosti pošiljke. Enako velja za uveljavljanje pridržnih pravic.

10. Lastninski pridržek

 1. Blago ostane v lasti Digistore24 do celotnega plačila nakupne cene.
 2. Zastava, varščina, obdelava ali predelava pred prenosom lastništva ni dovoljena brez soglasja Digistore24.
 3. Če je kupec podjetnik, ima pravico do nadaljnje prodaje blaga s pridržkom v rednem poslovnem prometu. Vendar je upravičen samo do nadaljnje prodaje končnim potrošnikom. Nadaljnja prodaja ponovnim kupcem je izrecno prepovedana. Vse terjatve, nastale iz preprodaje ali zaradi drugega pravnega razloga (zavarovanje, nedovoljeno dejanje) v zvezi z blagom s pridržkom (vključno z vsemi terjatvami salda iz tekočega računa), nam kupec že sedaj zaradi varnosti v celoti odstopi. Nepreklicno ga pooblaščamo, da odstopljene terjatve izterja v lastnem imenu za naš račun. Pooblastilo za izterjavo se lahko prekliče samo, če kupec zamuja s plačilom. V takem primeru nam mora kupec posredovati ime, naslov in znesek terjatev za vse osebe, ki jim je prodal blago s pridržkom. Blaga ni dovoljeno zastaviti ali prenesti lastništva na varščini.Dokler kupec ne zamuja s plačilom, odstopa ne bomo razkrili. V primeru dostopa tretjih oseb do blaga s pridržkom, še zlasti do zastav, bo kupec opozoril na naše lastništvo in nas o tem nemudoma obvestil, da bomo lahko uveljavljali svoje lastniške pravice. Če nam tretja oseba ne more povrniti sodnih ali zunajsodnih stroškov, nastalih v zvezi s tem, je zanje odgovoren kupec. Pri ravnanju kupca, ki je v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi s plačilom, ustavitvi plačila in vložitvi stečaja, imamo pravico zahtevati vračilo blaga s pridržkom ali zahtevati odstop zahtevka vračila kupca proti tretjim.
 4. Če je kupec podjetnik, naš prevzem in rubež blaga s pridržkom ne predstavlja odstopa od pogodbe.

11. Garancija

 1. Za vse pogodbe med Digistore24 in kupcem veljajo zakonske garancijske pravice.
 2. Če je bila pogodba sklenjena za rabljeno stvar, garancijske pravice za napake zastarajo v enem letu od dneva dobave blaga.
 3. Skrajšanje garancijskega obdobja na eno leto ne velja, če se odškodninska obveznost nanaša na telesno poškodbo ali zdravstvene težave zaradi napake, za katero smo odgovorni, ali na namerno ravnanje ali grobo malomarnost Digistore24 ali naših izpolnitvenih naročnikov. Ne glede na to smo odgovorni skladno z nemškim zakonom o odgovornosti za izdelke.
 4. Če je kupec podjetnik, prav tako veljajo tudi naslednje navedbe: Kupec mora vse prepoznane napake prijaviti po prejemu blaga, vendar najpozneje v 5 delovnih dneh. Skrite napake, ki jih ni mogoče odkriti tudi po takojšnjem pregledu, je proti Digistore24 mogoče uveljavljati samo, če opomin za napake prejmemo v 6 mesecih po odhodu blaga iz tovarne dobavitelja. V primeru upravičenih reklamacij je Digistore24 Inc. po lastni izbiri zavezana k izboljšavi ali nadomestni dobavi. Če nam naročnik ne zagotovi možnosti, da se prepričamo o napaki, še zlasti, če reklamiranega blaga ali njegovih vzorcev na zahtevo ne da nemudoma na razpolago, odpadejo vsi garancijski zahtevki. Reklamacije delnih dobav kupcu ne dajejo pravice do zavrnitve preostale dobave. Ti pogoji vejajo tudi pri dobavi drugega blaga, razen pogodbenega.
 5. Pri dobavi rabljenega blaga so vsi garancijski zahtevki podjetnika izključeni.

12. Omejitev odgovornosti

 1. Digistore24 si vedno prizadeva, da bi zagotavljala nemoteno spletno stran z brezhibnimi prenosi. Vendar tega ni mogoče vedno zagotoviti. Dostop do spletne platforme je lahko občasno prekinjen ali omejen zaradi omogočanja popravil, vzdrževanj ali uvedb novih funkcij. Digistore24 si prizadeva omejiti trajanje in pogostost teh začasnih omejitev.
 2. Digistore24 v celoti odgovarja za naklep in grobo malomarnost ter za škodo, ki izhaja iz nevarnosti za življenje, telo ali zdravje.
 3. V primeru lahke malomarnosti Digistore24 odgovarja samo za kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti ter samo v višini pogodbeno tipične škode. Bistvena pogodbena obveznost v smislu te točke je obveznost, katere izpolnitev šele omogoča izvajanje pogodbe in na izpolnitev katere se pogodbeni partner zato lahko vedno zanaša.
 4. Omejitve odgovornosti ustrezno veljajo tudi za zaposlene, pooblaščene osebe in pomočnike pri izpolnjevanju Digistore24.
 5. V vseh drugih vidikih je odgovornost Digistore24 izključena.

13. Spletno reševanje sporov

 1. Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov. Slednjo si lahko kupec ogleda na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. agencije za poslovne informacije (npr. SCHUFA/Boniversum)

Digistore24 ima pravico pridobiti podatke o stranki pri kreditnih agencijah v okviru preverjanja kreditne sposobnosti in za zaščito pred izgubami iz posojil. Poleg tega ima Digistore24 pravico pridobiti splošne bančne podatke od banke, ki vodi račun stranke, za preverjanje kreditne sposobnosti, v kolikor je to potrebno v zvezi z izvajanjem pogodbe in stranka s tem soglaša. Na podlagi ustreznega soglasja stranke agencija za poslovne informacije Digistore24 posreduje podatke o naročilu, vključitvi in prenehanju pogodbe ter prejme podatke o stranki. Prenos in shranjevanje podatkov potekata v okviru predpisov o varstvu podatkov in le, če je to potrebno za zaščito zakonitih interesov družbe Digistore24, pogodbenega partnerja agencije za poslovne informacije ali širše javnosti, in če s tem niso ogroženi zakoniti interesi stranke. Ne glede na to lahko Digistore24 agenciji za poslovne informacije posreduje tudi podatke o ravnanju, ki niso v skladu s pogodbo (npr. odpoved zaradi zamude pri plačilu, ukrepi povezani z izvršbo). V skladu z zveznim zakonom o varstvu podatkov in GDPR je ta poročila mogoče sestaviti le, če je to dopustno po preučitvi vseh vpletenih interesov. Agencija za poslovne informacije s soglasjem strank hrani in posreduje podatke povezanim kreditnim institucijam, podjetjem, ki izdajajo kreditne kartice, lizinškim družbam, maloprodajnim podjetjem, vključno s podjetji, ki se ukvarjajo s prodajo po pošti, in drugim podjetjem, ki potrošnikom komercialno dajejo kredite v denarju ali blagu ali ponujajo telekomunikacijske storitve, da bi te podatke lahko uporabili za ocenjevanje kreditne sposobnosti strank. Podatki o naslovih se lahko posredujejo podjetjem, ki so pogodbeno povezana z agencijo za poslovne informacije (npr. SCHUFA/Boniversum) za namene identifikacije dolžnikov. Agencija SCHUFA posreduje samo objektivne podatke brez navedbe upnika ter subjektivne vrednostne ocene, podatki o osebnem dohodku in finančne okoliščine pa niso vključeni v poročila SCHUFA. Agencije za poslovne informacije posredujejo podatke le, če je bil v posameznih primerih verodostojno dokazan zakonit interes za posredovanje podatkov. Pri posredovanju informacij lahko agencija za poslovne informacije svojim pogodbenim partnerjem posreduje tudi verjetnostno oceno, izračunano na podlagi podatkov iz njene baze za oceno kreditnega tveganja (metoda ocenjevanja).

15. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost, veljavna zakonodaja, pobot in odstop

 1. Če je stranka podjetnik, je kraj izpolnitve za vse zahtevke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, Hildesheim.
 2. Če je stranka trgovec ali nima splošne sodne pristojnosti v Nemčiji ali drugi državi članici EU, če svoje stalno prebivališče po začetku veljavnosti teh pogojev uporabe prestavi v tujino ali če njegovo običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali v povezavi z njo, izključno pristojno sodišče Hildesheim.
 3. Uporablja se nemško pravo ob izključitvi prodajnega prava ZN. Pri potrošnikih se to pravo uporablja samo, če je potrošnik v državi svojega običajnega prebivališča zaradi prisilnih določb prikrajšan za zagotovljeno varstvo.
 4. Nasprotne zahtevke lahko stranka pobota samo, če so ti nesporni ali pravnomočni. To ne velja, če se zahtevki potrošnika nanašajo na uveljavljanje njegove zakonske pravice do preklica ali so povezani z njo. Pravica do pridržanja se lahko uveljavlja samo v povezavi z zahtevki iz istega pogodbenega razmerja.
 5. Družba Digistore24 ima pravico, da po lastni presoji od stranke zahteva dokazilo o istovetnosti, dokazilo o polnoletnosti in naslov. Če stranka te zahteve ne izpolni v enem tednu, ima družba Digistore24 pravico, da pogodbo prekine brez odpovednega roka, prekine zagotavljanje digitalnih vsebin in izvajanje storitev ter, če je potrebno, zahteva vračilo dobavljenega blaga.